Provozní řád areálu

Provozní řád slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách hokejbalového areálu (dále jen areál) a musí být dodržován všemi návštěvníky, nájemníky a členy oddílu.


1. Vstup do areálu

 1. Vstup do areálu je možný jen v provozní době areálu.
 2. Provozní doba je v časech tréninků družstev oddílu, při zápasech uveřejněných v rozpisu (pro veřejnost na plakátech) a při smlouvě o nájmu hřiště. Sazebník nájmu areálu (či jeho jednotlivých zařízení) schvaluje VV SK HOKEJBAL LETOHRAD, o.s..
 3. Při všech akcích pořádaných v areálu může majitel (nebo pronajímatel) vybírat vstupné. Výši vstupného určuje pořadatel akce (utkání apod.).
 4. Pořadatel vybírající vstupné má právo odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení a osobám, kterým je v souladu s návštěvním řádem vstup zakázán.
 5. Vstupem do prostoru areálu se každý návštěvník dobrovolně zavazuje respektovat ustanovení tohoto řádu a pokyny pořadatelů a členů výkonného výboru SK HOKEJBAL LETOHRAD, o.s..Vstup do areálu je dobrovolný a na vlastní nebezpečí.
 6. Provozování areálu bez dozoru odpovědných osob majitele (nájemce) není z bezpečnostních důvodů povoleno.

2. Vyloučení ze vstupu do areálu

 1. Z prostor areálu bude vykázán návštěvník pod vlivem alkoholu, nebo budící pohoršení.
 2. Z prostoru areálu bude vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů provozovatele nebo hrubě či opakovaně poruší ustanovení tohoto provozního řádu.

3. Provozní pokyny pro návštěvníky a nájemníky

 1. Každý návštěvník a nájemce areálu je bezpodmínečně povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu včetně pokynů provozovatele, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienického nezávadného prostředí.
 2. Tento řád sleduje dodržení a vytvoření společenského prostředí, sloužící všem k oddechu, rekreaci a sportu.
 3. Doba pobytu začíná vstupem do areálu a končí jeho opuštěním.
 4. Na výzvu pověřeného pracovníka provozovatele o ukončení akce musí návštěvníci areál neprodleně opustit.
 5. Pořadatel (majitel areálu) nezodpovídá za osobní věci nájemce v šatnách budovy.
 6. Za zapůjčení šatny nebo areálu hokejbalového hřiště pořadatel vybírá vratnou zálohu 500,- Kč. Šatny (areál) je povinen přebrat vedoucí družstva (vždy osoba starší 18-ti let) a svým podpisem potvrdit převzetí kabiny a sprch (areál) v nepoškozeném stavu. Případné závady při zápůjčce šatny se uvedou do Protokolu o předání šaten (areálu). Při odevzdání kabiny (areálu) v nepoškozeném stavu je záloha vrácena v plné výši.
 7. Pokud dojde k poničení zařízení šatny, ztrátě klíče nebo poškození střídaček, oplocení areálu, tribuny nebo jakéhokoliv zařízení v areálu hokejbalového hřiště nebo na přístupových cestách k areálu, zůstává záloha až do konečného vyčíslení škody u pronajímatele. Přesáhne-li škoda výši zálohy, je povinností osoby podepsané na Protokolu o předání šaten (areálu) rozdíl škody neprodleně uhradit. O škodě bude sepsán Protokol o způsobené škodě, kde se nájemce vlastnoručním podpisem zavazuje uhradit způsobenou škodu včetně nákladů na její odstranění. Pokud nájemce tento protokol odmítne podepsat pronajímatel přivolá policii ČR k zaprotokolování způsobené škody. Nájemce je povinný vyčkat příjezdu policie. Pronajímatel nemá povinnost zjišťovat konkrétní osobu, která škodu způsobila – odpovědnost nese osoba, která podepsala převzetí šatny (areálu) a která tímto zodpovídá za škody způsobené členy družstva nebo osobami, které si s nájemcem šatnu (areál) vypůjčili.
 8. Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením areálu (budova, šatny, hřiště). Všichni jsou povinni neprodleně uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení areálu či majetku ostatních návštěvníků.
 9. Každý návštěvník a nájemník je povinen šetřit vodou a elektrickou energií.
 10. Všichni návštěvníci a nájemníci, zvláště osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých či namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Za takové úrazy nenese SK HOKEJBAL LETOHRAD, o.s. žádnou odpovědnost, rovněž tak za úrazy spojené s provozováním areálu (např. zásah míčkem apod.).
 11. Při poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je určeno označené místo v budově – kancelář, kde poskytne vyškolený pořadatel první pomoc. V případě potřeby lze přivolat rychlou lékařskou pomoc.
 12. Provozovatel areálu nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním tohoto řádu.
 13. Řádně vyznačené nouzové východy lze používat jen v případě přímého nebezpečí.
 14. Při pronájmu celého areálu, musí nájemce umožnit vstup pronajímateli za účelem kontroly nebo údržby areálu.

4. V areálu je zakázáno

 1. Kouření. Kouřit lze jen na místech k tomuto určených.
 2. Vstupovat bez platné vstupenky při utkáních a akcích pořádaných nájemníkem nebo provozovatelem.
 3. Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách, tzn. vstupovat do technického zázemí hřiště a budovy.
 4. Vstupovat do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu veřejnosti a vstup do šaten pronajatých nájemníky.
 5. Křičet, pískat, chovat se hlučně mimo utkání (fandění), užívat rozhlasových přijímačů, magnetofonů, používat přímotopů, vařičů nebo spotřebičů, které nejsou vedoucím areálu výslovně povoleny.
 6. V prostorách celého areálu používat otevřeného ohně.
 7. Vodit do budovy zvířata, donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, zbraně a alkohol.
 8. Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení, nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatním zařízením.
 9. Konzumovat potraviny a alkohol na hrací ploše.
 10. Jezdit na kole a motorových vozidlech (mimo akce pořadatele), vnášení kol do prostoru budovy a šaten.
 11. Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 12. Vyžadovat od pořadatelů a personálu provozovatele služby, které nejsou v souladu s provozním řádem.
 13. Odkládat odpadky mimo místa k tomu určená.

5. Všeobecná ustanovení

 1. Návštěvníci a nájemníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení areálu tak, aby se zabránilo jejich poškozování či rozkrádání.
 2. Přání a stížnosti, týkající se provozu mohou být uplatněny v knize přání a stížností, která je uložena u hlavního pořadatele, nebo odpovědné osoby za provoz akce.
 3. Tísňová telefonní čísla: Tísňová linka 112

První pomoc 155 (465 621 954)

Policie ČR 158 (465 620 432)

Městská policie 156 (605 582 626)

Požární ochrana 150

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky, nájemníky a členy SK a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

V Letohradě  1. ledna 2006 (aktualizováno 20.9.2023)

                                                                                                               Petr Šťovíček

                                                                                           předseda VV SK HOKEJBAL LETOHRAD, z.s.